University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Cel i zakres

Oryginalne recenzowane publikacje naukowe opublikowane w czasopiśmie ACTA Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus dotyczą wszystkich aspektów nauki o ogrodnictwie.

Obszar ten obejmuje zarówno badania podstawowe jak i stosowane, z włączeniem wszystkich zagadnień dotyczących nauki o morfologii, anatomii, fizjologii, genetyki i hodowli, uprawy, żywienia, ochrony roślin ogrodniczych, a także oceny jakości surowców ogrodniczych.

Można je ująć w następujące zakresy zainteresowań:

  • Morfologia, anatomia i fizjologia roślin ogrodniczych
  • Nowoczesne systemy hodowli, uprawy i żywienia roślin ogrodniczych
  • Czynniki ontogenetyczne i genetyczne kształtujące wielkość i jakość plonu surowców ogrodniczych
  • Wpływ warunków uprawy i czynników środowiskowych na skład chemiczny i właściwości biochemiczne produktów ogrodniczych
  • Lecznicze i prozdrowotne właściwości produktów ogrodniczych
  • Wpływ przechowywania produktów ogrodniczych na stabilność składu chemicznego i aktywność biologiczną
  • Aspekty ekonomiczne związane z produkcją ogrodniczą
  • Wszystkie inne aspekty dotyczące powiązań między produkcją ogrodniczą i jej jakością