University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Etyka publikowania

Etyka publikowania w Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus jest oparta na zaleceniach COPE  Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Od autorów wymaga się oświadczenia o oryginalności dzieła i ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z  podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

Artykuł jest recenzowany z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości, tzw. double blind review process. Recenzent jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu oraz tajemnicy na temat recenzowanego artykułu, a w przypadku wykrycia plagiatu jest zobowiązany poinformować o nim redakcję.

Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Takie zjawiska, jak autor-widmo, autor gościnny czy honorowy, plagiat i autoplagiat są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

Autor-widmo (ghost-writing) - ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Autorstwo gościnne lub honorowe (guest authorship, honorary authorship) - autor zostaje przypisany do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład jego pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Plagiat - użycie danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Autoplagiat - użycie danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

 

Wskazówki  dla  Autorów

 

Na łamach Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów z zachowaniem zasady wzajemnej anonimowości, tzw. double-blind review process.

Złożenie pracy w redakcji oznacza, że nie była ona opublikowana wcześniej, nie jest rozpatrywana do publikacji w innych wydawnictwach i jeśli zostanie zaakceptowana, nie będzie opublikowana gdzie indziej w tej samej formie bez pisemnej zgody.

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.

Opłata za publikację

Opłata za opublikowanie artykułu wynosi 600 zł + 23%VAT.

W przypadku tekstu o objętości większej niż 12 stron (zgodnie z formatem podanym w informacjach dla autorów, w tym abstrakt, tabele, rysunki itp.) zostanie doliczona opłata w wysokości 60 zł + 23%VAT za każdą dodatkową rozpoczętą stronę.

Złożenie artykułu w redakcji oznacza, że autorzy akceptują powyższe opłaty.

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania pracy:

 1. Objętość pracy wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4 (marginesy standardowe 2,5 cm).
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 × 19,5 cm; rozszerzenie tabel – .doc lub .rtf. Numeracja tabel i rysunków – cyfry arabskie. Całą pracę należy zapisać w jednym pliku, tabele najlepiej dołączyć na końcu pracy. Materiał graficzny powinien być opracowany i przesłany dodatkowo w osobnych plikach, np. rysunki, schematy, fotografie – w plikach .jpg i .tif. (ilustracje najlepiej przesłać również w plikach źródłowych, np. jeśli rysunek został utworzony w programie Corel Draw, Excel, Photoshop, prosimy o ich dołączenie w tych plikach).

Obowiązuje następujący układ pracy:

 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autorów (imię, inicjały kolejnych imion, nazwisko WERSALIKAMI).
 3. Afiliacja (katedra, ośrodek naukowy, adres, państwo).
 4. Adres do korespondencji – pocztowy i e-mail.
 5. Streszczenie strukturalne pracy (600–1000 znaków).
 6. Słowa kluczowe – do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu, układ – od ogólnych do szczegółowych.
 7. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 8. Jednostki – obowiązuje międzynarodowy układ SI, jednostki złożone powinny mieć zapis np. g·dm–3 lub g dm–3.
 9. Piśmiennictwo
 • Zapis w tekście: przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy
  w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski and Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski et al. 2001] lub …according to Kowalski [2000]... Wszystkie powołania w tekście powinny być ujęte w wykazie piśmiennictwa (i odwrotnie).
 • Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym; kolejność zapisu: nazwisko autora (-ów), inicjały imion, rok publikacji (gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.), tytuł pracy, wydawca, miejsce wydania, strony (książki) lub tom, numer, strony (artykuły), np.:

Beyl, C.A. (2011). PGRs and their use in micropropagation. In: Plant tissue culture, development, and biotechnology, Trigiano, R.N., Gray, D.J. (eds). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton–London–New York, 33–56.

Commission Regulation (2015). EU Regulation No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs. Available: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R1258 [date of access: 21.10.2016].

Parke, M. (1993). A garden for cutting: gardening for flower arrangements. Stewart, Tabori & Chang, New York.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008a). Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hort., 20(1), 31–42.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008b). Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res. Bull., 69, 81–92.

Weilharter, A., Mitter, B., Shin, M.V., Chain, P.S.G., Nowak, J., Sessitsch, A. (2011). Complete genome sequence of the plant growth-promoting endophyte Burkholderia phytofirmans strain PsJN. J. Bact., 193(13), 3383–3384. DOI: 10.1128/JB.05055-11.

Przy pozycjach piśmiennictwa należy koniecznie zamieszczać numer DOI (digital object identifier), jeśli jest przypisany.

Prace oryginalne (original papers) nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji piśmiennictwa.

Prace przeglądowe (review articles) nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji piśmiennictwa.

 

Autor przesyła do redakcji tekst pracy w wersji elektronicznej. Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła do redakcji poprawioną pracę wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

Pracę należy przesłać na adres: wydawnictwo@up.lublin.pl lub na adres pocztowy: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin