University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Recenzent musi podpisać stosowne OŚWIADCZENIE. W przypadku gdy tożsamość autora jest mu znana, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia – FORMULARZ RECENZJI.
 6. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzentów na piśmie.
 7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
 8. Lista recenzentów prac publikowana jest raz w roku, w 6. numerze Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus oraz na stronie internetowej.

Lista recenzentów w 2017 r.

Lista recenzentów w 2016 r.

Lista recenzentów w 2015 r.

Lista recenzentów w 2014 r.