University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 153–169

Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski

PORóWNANIE PODSTAWOWEGO SKłADU CHEMICZNEGO ORAZ MINERALNEGO W CZęśCIACH JADALNYCH WYBRANYCH ODMIAN GRUSZEK WYPRODUKOWANYCH W WOJEWóDZTWIE PODKARPACKIM

abstrakt: Gruszki, obok jabłek, cieszą się dużą popularnością, co związane jest nie tylko z ich wyjątkowo wysokimi walorami smakowymi, ale również m.in z całoroczną dostępnością na rynku. Celem pracy było określenie i porównanie podstawowego składu chemicznego: suchej masy, związków azotowych (ogółem), związków mineralnych (ogółem), błonnika pokarmowego, cukrów łatwo hydrolizujących (BAW) oraz witaminy C, a także zawartości związków mineralnych jak: Mg, K, Na, Ca, Mn i Fe w miąższu i skórce gruszek odmian: ‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘General Leclerc’, ‘Faworytka’, ‘Komisówka’, ‘Konferencja’ i ‘Lukasówka’ pochodzących ze zbiorów 2009 i 2010 r. We wszystkich badanych odmianach gruszek koncentracja składników pokarmowych i mineralnych była wyższa w skórce w porównaniu z miąższem. Najzasobniejszymi w suchą masę, związki azotowe i węglowodany przyswajalne, zarówno w skórce, jak i miąższu. okazały się gruszki odmian: ‘Concorde’ (średnio 23,0% m.n. –sucha masa, 0,5% m.n. –zw. N, 19,1% m.n. –BAW) i ‘Lukasówka’ (średnio 23,1% m.n. –sucha masa, 0,5% m.n. –zw. N, 19,2% m.n. –BAW). Największą zawartość włókna oznaczono w owocach ‘Faworytki’ (średnio skórka – 7,2% m.n., miąższ – 0,7% m.n.). Natomiast najwyższą zawartością witaminy C charakteryzował się miąższ i skórka gruszek ‘Concorde’ (8,0–7,8 mg 100-1 m.n.), ‘Faworytka’ (7,6–7,4 mg 100-1 m.n) i ‘Lukasówka’ (8,4–8,0 mg 100-1 m.n). Pod względem ogólnej koncentracji związków mineralnych, zdecydowanie najlepsze okazały się owoce odmiany ‘Concorde’ (skórka – 0,4% m.n; miąższ – 0,3% m.n.). Natomiast najmniej oznaczono ich w owocach ‘Faworytki’ i ‘Konferencji’. Największe zawartości K oznaczono w owocach ‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Komisówka i ‘Konferencja, Na – w ‘Faworytka’, ‘Lukasówka, Ca – ‘Concord’ i ‘Konferencja’, Mg – ‘Komisówka’, Mn – ‘Bonkreta Williama i ‘Concorde’ oraz Fe – ‘Concorde’. W większości analizowanych gruszek stwierdzono wyższą koncentrację analizowanych składników odżywczych w owocach wyprodukowanych w 2010 r. w porównaniu z 2009 r.
pub/10_4_153.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_153.pdf
słowa kluczowe: podstawowe składniki odżywcze, skład chemiczny skórki i miąższu, Pyrus communis L.

Zapis do cytowania:

MLA Kiczorowska, Bożena, and Piotr Kiczorowski. "Comparison of basic chemical and mineral composition in edible parts of chosen pear cultivars produced in Podkarpackie province." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kiczorowska, B., & Kiczorowski, P. (2011). Comparison of basic chemical and mineral composition in edible parts of chosen pear cultivars produced in Podkarpackie province. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KICZOROWSKA, Bożena, KICZOROWSKI, Piotr. Comparison of basic chemical and mineral composition in edible parts of chosen pear cultivars produced in Podkarpackie province. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan