University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 27–35

Katarzyna Olszówka, Irena Perucka

WPłYW DOLISTNEGO TRAKTOWANIA CACL2 (PRZED ZBIOREM) NA AKUMULACJę AZOTANóW I AZOTYNóW W śWIEżEJ I PRZECHOWYWANEJ SAłACIE MASłOWEJ

abstrakt: Liście sałaty są bardzo bogatym źródłem witamin, mikro- i makroskładników oraz związków biologicznie aktywnych. Jednakże rośliny te zawierają również związki antyżywieniowe, takie jak azotany i azotyny, których poziom zależy od warunków uprawy i przechowywania. Celem badań było określenie wpływu dolistnego stosowania CaCl2 przed zbiorem na akumulację azotanów i azotynów w całych liściach i blaszkach liściowych świeżej i przechowywanej sałaty. Materiał badawczy stanowiła sałata odmiany Omega, uprawiana w szklarni. Roztwór CaCl2 zastosowano w stężeniach 0,1M i 0,2M na sałatę, 20 i 10 dni przed zbiorem. Po zbiorze, część roślin została bezpośrednio poddana analizie, natomiast pozostałe rośliny były przechowywane w 4°C przez 7 i 14 dni w ciemnych foliach polietylenowych. Większe stężenie azotanów i azotynów stwierdzono w świeżych całych liściach niż w blaszkach liściowych. Dolistne traktowanie roślin CaCl2 przed zbiorem spowodowało spadek poziomu azotanów i wzrost poziomu azotynów w całych liściach roślin świeżych. Największe zmiany zaobserwowano po zastosowaniu stężenia 0,1M CaCl2. Podczas przechowywania sałaty, w blaszkach liściowych roślin nietraktowanych CaCl2 zaobserwowano większe stężenie azotanów i azotynów w porównaniu do roślin świeżych. Traktowanie sałaty CaCl2 spowodowało istotny spadek zawartości azotynów w całych liściach roślin przechowywanych przez 7 dni, natomiast w blaszkach liściowych wyższe ilości azotynów akumulowały się w sałacie przechowywanej w warunkach chłodniczych podczas całego okresu eksperymentalnego.
pub/10_4_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_27.pdf
słowa kluczowe: Lactuca sativa L., dolistne stosowanie CaCl2, NO3-, NO2-, przechowywanie w warunkach chłodniczych

Zapis do cytowania:

MLA Olszówka, Katarzyna, and Irena Perucka. "The effect of CACL2 foliar treatment (before harvest) on the accumulation of nitrates and nitrites in fresh and stored butterhead lettuce." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Olszówka, K., & Perucka, I. (2011). The effect of CACL2 foliar treatment (before harvest) on the accumulation of nitrates and nitrites in fresh and stored butterhead lettuce. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 OLSZóWKA, Katarzyna, PERUCKA, Irena. The effect of CACL2 foliar treatment (before harvest) on the accumulation of nitrates and nitrites in fresh and stored butterhead lettuce. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan