University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 37–50

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady

WPłYW NAWOżENIA JODEM I DOGLEBOWEJ APLIKACJI SACHAROZY NA ZAWARTOść WYBRANYCH METALI CIężKICH I PIERWIASTKóW śLADOWYCH W SZPINAKU

abstrakt: Jod nie jest jednak składnikiem pokarmowym roślin. Jego uboczny wpływ na gospodarkę mineralną roślin nie został dobrze udokumentowany. Celem badań było określenie oddziaływania jodu oraz doglebowej aplikacji sacharozy na zawartość metali ciężkich i pierwiastków śladowych w szpinaku. W latach 2009–2010 przeprowadzono doświadczenie wazonowe z uprawą szpinaku Spinacia oleracea L. ‘Olbrzym zimowy’ na glebie mineralnej. Badaniami objęto zróżnicowane kombinacje z przedsiewnym nawożeniem jodem (w formie KI) i doglebową aplikacją sacharozy: 1) –kontrola (nienawożona jodem i bez aplikacji sacharozy), 2) –1 mg I dm-3 gleby, 3) –2 mg I dm-3 gleby, 4) –1 mg I + 1 g sacharozy dm-3 gleby i 5) –2 mg I + 1 g sacharozy dm-3 gleby. W szpinaku oraz w glebie po uprawie oznaczono zawartość 29 pierwiastków: Ag, As, Be, Bi, Cs, Dy, Er, Eu, Hg, Ho, In, Li, Lu, Ni, Pb, Pr, Sb, Sc, Sm, Sn Sr, Tb, Th, Ti, Tl, Tm, V, Y, Yb techniką ICP-OES. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia jodem oraz istotną interakcję aplikacji tego pierwiastka z sacharozą na zawartość: Li, Ni, Pb, Sr, Ti, Y, V, Ag, Lu, Sc, Tb, Th, Yb, Dy i Sn w szpinaku. Nawożenie samym jodem (w obydwu dawkach) w porównaniu z kontrolą powodowało istotne zwiększenie zawartości V, Sc, Th oraz obniżenie zawartości Ag w szpinaku. Wyższa dawka jodu w porównaniu do aplikacji 1 mg I dm-3 gleby powodowała istotne zwiększenie zawartości Pb i Sn oraz obniżenie zawartości Sr w szpinaku. Łączna aplikacja jodu (w obydwu dawkach) i sacharozy w porównaniu do kontroli i nawożenia roślin samym jodem powodowała istotne zmniejszenie zawartości Li, Ni, Pb, Sr, Y, V, Sc, Tb i Yb w szpinaku – w odniesieniu do Li, Y, V, Sc, Tb wyższa dawka jodu aplikowana łącznie z sacharozą wykazała w tym aspekcie silniejsze oddziaływanie. Obniżenie zawartości Sr, Y, Sc i Tb w szpinaku (wskutek połączonej aplikacji jodu i sacharozy) było skorelowane ze zmniejszoną zawartością tych pierwiastków w glebie.
pub/10_4_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_37.pdf
słowa kluczowe: jod, metale ciężkie, pierwiastki śladowe, sacharoza, szpinak

Zapis do cytowania:

MLA Smoleń, Sylwester, and Włodzimierz Sady. "Effect of iodine fertilization and soil application of sucrose on the content of selected heavy metals and trace elements in spinach." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Smoleń, S., & Sady, W. (2011). Effect of iodine fertilization and soil application of sucrose on the content of selected heavy metals and trace elements in spinach. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 SMOLEń, Sylwester, SADY, Włodzimierz. Effect of iodine fertilization and soil application of sucrose on the content of selected heavy metals and trace elements in spinach. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan