University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 51–63

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady

WPłYW NAWOżENIA JODEM I DOGLEBOWEJ APLIKACJI SACHAROZY NA EFEKTYWNOść BIOFORTYFIKACJI W JOD, PLON, GOSPODARKę AZOTEM ORAZ JAKOść BIOLOGICZNą SZPINAKU

abstrakt: Biofortyfikacja warzyw w jod może być alternatywnym do jodowania soli kuchennej sposobem wprowadzenia tego pierwiastka do diety człowieka. Opracowanie agrotechnicznych zasad jego aplikacji wymaga określenia wpływu jodu na procesy fizjologiczne i biochemiczne roślin w tym na gospodarkę mineralną i jakość biologiczną plonu. Celem badań było określenie oddziaływania jodu oraz doglebowej aplikacji sacharozy na efektywność biofortyfikacji w jod, plon, gospodarkę azotem oraz jakość biologiczną szpinaku. W latach 2009–2010 przeprowadzono doświadczenie wazonowe z uprawą szpinaku Spinacia oleracea L. odmiany ‘Olbrzym Zimowy’ na glebie mineralnej. Badaniami objęto zróżnicowane kombinacje z przedsiewnym nawożeniem jodem (w formie KI) i doglebową aplikacją sacharozy: 1) –kontrola (nienawożona jodem i bez aplikacji sacharozy), 2) –1 mg I dm-3 gleby, 3) –2 mg I dm-3 gleby, 4) –1 mg I + 1 g sacharozy dm-3 gleby i 5) –2 mg I + 1 g sacharozy dm-3 gleby. W porównaniu z kontrolą we wszystkich badanych kombinacjach z nawożeniem jodem oraz jodem z dodatkową aplikacją sacharozy stwierdzono istotne zwiększenie zawartości jodu, azotu ogółem i szczawianów rozpuszczalnych oraz zmniejszenie zawartości azotanów(V) i suchej masy w szpinaku. Najwyższą zawartość jodu stwierdzono w liściach roślin nawożonych 2 mg I + 1 g sacharozy dm-3 gleby. Łączna aplikacja jodu i sacharozy w porównaniu z kontrolą powodowała obniżenie zawartości wolnych aminokwasów. Dodatkowa aplikacja sacharozy przy obydwu dawkach nawożenia jodem powodowała zmniejszenie zawartości azotanów(V) oraz azotu ogółem w szpinaku. Nawożenie jodem w obydwu dawkach (1 i 2 mg I dm-3 gleby), aplikowanym oddzielnie oraz łącznie z sacharozą nie miało istotnego wpływu na plon, zawartość azotanów(III), związków fenolowych i cukrów w szpinaku oraz na zawartość jodu w glebie po uprawie roślin.
pub/10_4_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_51.pdf
słowa kluczowe: jod, sacharoza, azot, azotany, jakość biologiczna, szpinak

Zapis do cytowania:

MLA Smoleń, Sylwester, and Włodzimierz Sady. "Influence of iodine fertilization and soil application of sucrose on the effectiveness of iodine biofortification, yield, nitrogen metabolism and biological quality of spinach." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Smoleń, S., & Sady, W. (2011). Influence of iodine fertilization and soil application of sucrose on the effectiveness of iodine biofortification, yield, nitrogen metabolism and biological quality of spinach. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 SMOLEń, Sylwester, SADY, Włodzimierz. Influence of iodine fertilization and soil application of sucrose on the effectiveness of iodine biofortification, yield, nitrogen metabolism and biological quality of spinach. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan