University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 127–142

Barbara Kołodziej, Danuta Sugier

WYBRANE ELEMENTY BIOLOGII I MORFOLOGII RóżEńCA GóRSKIEGO W POłUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE

abstrakt: Rhodiola rosea jest wieloletnią rośliną leczniczą o cennym działaniu frmakologicznym. Jego surowiec – kłącza i korzenie zbierane są ze stanu naturalnego, jednak ze względu na intensywny zbiór, populacje naturalne są bardzo zagrożone. Dlatego też poznanie biologii i zmienności cech różeńca i wprowadzenie tego gatunku do uprawy jest bardzo ważne. Celem niniejszych badań było przedstawienie biologii i morfologii roślin w ciągu siedmiu kolejnych latach uprawy w południowo-wschodniej części Polski. Wyniki badań wskazują, że tempo wzrostu i rozwoju różeńca w południowo-wschodniej Polsce nie różniły się od obserwowanych w innych częściach Europy, ale był szybsze niż obserwowane w stanie dzikim w górach Ałtaju. Pełny cykl rozwojowy roślin odbywał się w każdym badanym okresie wegetacji roślin. Począwszy od drugiego roku wegetacji przez kolejne lata rośliny wytwarzały pędy drugiej, a od trzeciego okresu wegetacyjnego – trzeciej generacji, tak więc okres akumulacji substancji biologicznie czynnych przedłużał się do pięciu miesięcy, co powodowało szybki wzrost masy kłącza. Masa i wymiary części nad- i podziemnych roślin uległy zmianie w kolejnych latach wegetacji. W pierwszym roku uprawy rośliny tworzyły od jednego do trzech pędów i część podziemną o średniej powietrznie suchej masie 2,38 g roślina-1. W następnych latach wegetacji masa kłączy i korzeni systematycznie wzrasta, osiągając najwyższą wartość od czwartego do szóstego roku wegetacji.
pub/11_5_127.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_127.pdf
słowa kluczowe: Rhodiola rosea, stadia rozwojowe, charakterystyka roślin, wiek roślin

Zapis do cytowania:

MLA Kołodziej, Barbara, and Danuta Sugier. "Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Kołodziej, B., & Sugier, D. (2012). Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 KOłODZIEJ, Barbara, SUGIER, Danuta. Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan