University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 169–182

Grażyna A. Płaza, Ewa Król, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, L. Robin Brigmon

WSTęPNE BADANIA WłAśCIWOśCI PRZECIWGRZYBOWYCH BAKTERII Z RODZAJU BACILLUS ROSNąCYCH NA ODPADACH Z PRZEMYSłU ROLNO-SPOżYWCZEGO

abstrakt: Właściwości przeciwgrzybowe gatunków Bacillus hodowanych na ściekach browarnianych i melasie były oceniane. Bakterie wyizolowano z odpadów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, a do ich identyfikacji wykorzystano następujące metody: amplifikację i sekwencjonowanie genu 16S rRNA, system Biolog oraz analizę kwasów tłuszczowych (FAME). W pracy stwierdzono, że bakterie Bacillus rosnące na ściekach browarnianych i melasie powodują zahamowanie wzrostu 10 badanych gatunków fitopatogenów, przy czym stopień zahamowania wzrostu był różny dla różnych gatunków grzybów. Najbardziej wrażliwe na badane bakterie były następujące gatunki grzybów: Botrytis cinerea A 258, Phomopsis viticola W 977, Septoria carvi K 2082, Colletotrichum gloeosporioides A 259, Phoma complanata A 233 and Phoma exigua var. exigua A 175. Jednocześnie stwierdzono również, że czyste supernatanty otrzymane z hodowli Bacillus na ściekach browarnianych i melasie powodują zahamowanie wzrostu grzybów na płytkach. Największą aktywność inhibicyjną wykazywały supernatanty otrzymane z hodowli bakterii Bacillus na melasie. Najbardziej wrażliwe na te supernatanty były następujące gatunki grzybów: B. cinerea A 258, R. solani W 70, S. sclerotiorum K 2291, Phomopsis diachenii K 657, C. dematium K 425, P. complanata A 233, P. exigua var. exigua A 175. We wcześniejszych pracach badano właściwości powierzchniowe supernatantów jako pośrednia metoda oceny obecności w nich biosurfakatntów. Szczepy Bacillus lub produkty przez nie syntetyzowane stanowią potencjalne źródło biopestycydów i mogą być wykorzystane w kontroli fitopatogenów, przyczyniając się do redukcji zastosowania chemicznych fungicydów.
pub/11_5_169.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_169.pdf
słowa kluczowe: Bacillus species, fitopatogeny, odpady z przemysłu rolno-spożywczego, biosurfaktant

Zapis do cytowania:

MLA Płaza, Grażyna A., et al. "Study of antifungal activity of Bacilli species cultured on agro-industrial wastes." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Płaza, G. A., Król, E., Pacwa-Płociniczak, M., Piotrowska-Seget, Z., & Brigmon, L. R. (2012). Study of antifungal activity of Bacilli species cultured on agro-industrial wastes. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 PłAZA, Grażyna A., et al. Study of antifungal activity of Bacilli species cultured on agro-industrial wastes. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan