University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 67–80

Andrzej Sałata, Robert Gruszecki, Jan Dyduch

MORFOLOGICZNA I JAKOśCIOWA CHARAKTERYSTYKA KOSZYCZKóW KARCZOCHA (CYANARA SCOLYMUS L.) ODMIAN ‘SYMPHONY’ I ‘MADRIGAL’ W ZALEżNOśCI OD ICH WZROSTU

abstrakt: Karczoch jest powszechnie uprawianym warzywem w rejonie śródziemnomorskim. Warzywo to uprawia się dla świeżego nierozwiniętego koszyczka. Ze względu na wysokie wymagania termiczne karczoch w Polsce uprawiany jest jako roślina jednoroczna. W latach 2007–2009 przeprowadzono badania dotyczące określenia optymalnej dojrzałości koszyczków do zbioru. Bezpośrednio po zbiorze w celu określenia fazy rozwojowej koszyczka mierzono wysokość pąka kwiatowego na dnie kwiatostanowym w środkowej jego części. Określano masę jednostkową każdego koszyczka, stopień odchylenia listków okryw zewnętrznych, zawartość suchej masy, kwasu L-askorbinowego, białka ogółem, włókna surowego i cukrów ogółem w całych koszyczkach i jego frakcjach: dnie kwiatostanowym i okrywach koszyczka. Stwierdzono, że wielkość pąków kwiatowych na osi kwiatostanowej koszyczka jest związana z rozwojem rośliny oraz ze zmieniającymi się warunkami środowiska. Część jadalna karczochów, dno kwiatostanowe zawierało więcej suchej masy i było zasobniejsze w cukry ogółem, kwas L-askorbinowy, białko ogółem a mniej zasobne we włókno surowe w porównaniu z okrywami wewnętrznymi koszyczka. Wzrostowi wysokości pąków kwiatowych na dnie kwiatostanowym towarzyszył wzrost zawartości suchej masy, włókna surowego oraz cukrów ogółem w koszyczkach i jego frakcjach. Wydłużaniu pąków kwiatowych w środkowej części kwiatostanu towarzyszyło zmniejszanie się zawartość białka ogólnego w całych koszyczkach oraz w listkach okryw koszyczka przy jednoczesnym wzroście zawartości tego składnika w dnie kwiatostanowym. Stwierdzono, że wielkość pąków kwiatowych skorelowana była ujemnie z zawartością kwasu L-askorbinowego, gdyż wraz ze wzrostem wysokości pąków na dnie kwiatostanowym zmniejszała się zawartość kwasu L-askorbinowego w całych koszykach i jego frakcjach. Otrzymane wyniki wskazują, że stopień odchylenia listków okryw koszyczka może być wskaźnikiem selekcyjnym w określaniu dojrzałości do zbioru. U odmiany Symphony dno kwiatostanowe koszyczka zawierało więcej suchej masy, białka ogółem oraz mniej cukrów ogółem niż u odmiany Madrigal. Koszyczki odmiany Symphony i Madrigal były zasobne w kwas L-askorbinowy i włókno surowe.
pub/11_5_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_67.pdf
słowa kluczowe: koszyczki, wzrost, dno kwiatostanowe, okrywy, skład chemiczny, Symphony, Madrigal

Zapis do cytowania:

MLA Sałata, Andrzej, et al. "Morphological and qualitative characterization of globe artichoke (Cynara scolymus L.) cultivars ‘Symphony’ and ‘Madrigal’ on depending of the heads growth." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Sałata, A., Gruszecki, R., & Dyduch, J. (2012). Morphological and qualitative characterization of globe artichoke (Cynara scolymus L.) cultivars ‘Symphony’ and ‘Madrigal’ on depending of the heads growth. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 SAłATA, Andrzej, GRUSZECKI, Robert, DYDUCH, Jan. Morphological and qualitative characterization of globe artichoke (Cynara scolymus L.) cultivars ‘Symphony’ and ‘Madrigal’ on depending of the heads growth. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan