University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Od 2019 r. zeszyty czasopisma oraz aktualne informacje o czasopiśmie publikowane są na nowej stronie internetowej dostępnej
pod adresem 
https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc

 

Hortorum Cultus jest jedną z dziewięciu serii Acta Scientiarum Polonorum, czasopisma naukowego założonego w 2001 roku przez rektorów polskich uczelni rolniczych, nad którym nadzór sprawuje Rada Programowa złożona z przedstawicieli tych uczelni.

W Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus zamieszczane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe, zawierające nowe, istotne informacje z szeroko pojętej dziedziny ogrodnictwa i dziedzin pokrewnych. Artykuły publikowane są w języku angielskim, w sześciu zeszytach rocznie.

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus to czasopismo drukowane (ISSN 1644-0692), dostępne także w trybie otwartym online (e-ISSN 2545-1405), na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus jest indeksowane w bazach: AGRIS – FAO, AGRO – AGEN, AGRO – LIBREX, CAB, DOAJ, Index Copernicus, Scopus, Journal Citation Reports/Science Edition, Science Citation Index Expanded/Sci Search®.

 

Artykuły w Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus są poddawane specjalistycznej korekcie językowej. Zadanie jest finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma 20 punktów.

Impact Factor 2017 – 0,448

Impact Factor 5-letni – 0,534

 

Rok

Impact Factor

5-letni Impact Factor

2017

0,448

0,534

2016

0,523

0,550

2015

0,583

0,562

2014

0,552

0,501

2013

0,522

0,462

2012

0,691

0,690

2011

0,393

2010

0,547

2009

0,375

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15
20-950 Lublin

tel. 81 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
http://wydawnictwo.up.lublin.pl