University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 117–126

Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz

ZASTOSOWANIE „TYTANITU” W SZKLARNIOWEJ UPRAWIE POMIDORA

abstrakt: Szereg z prowadzonych obecnie badań dotyczy zastosowania biostymulatorów w intensywnej uprawie roślin. Jednym z pierwiastków mających cechy biostymulatora jest tytan. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu stosowania tytanu na odżywienie roślin, ich plonowanie oraz zawartość makroskładników i wartość biologiczną owoców pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Badano następujące poziomy dokorzeniowego stosowania tytanu wynoszące odpowiednio: kontrola (bez stosowania tytanu), Ti-I (co odpowiada dawce rocznej 80 g Ti·ha-1), Ti-II (240 g Ti·ha-1), Ti-III (480 g Ti·ha-1), Ti-IV (960 g Ti·ha-1). Źródłem tytanu był nawóz „Tytanit” (Intermag Olkusz). W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny wpływ stosowania tytanu przy poziomie Ti-IV na uzyskiwany plon całkowity i handlowy, przy jednoczesnym zwiększeniu plonu owoców o największych średnicach (klas I, II i III) w porównaniu z pozostałymi badanymi kombinacjami. Wykazano istotny wpływ Ti na wzrost zawartości w częściach wskaźnikowych roślin: azotu, fosforu, wapnia i magnezu (największa zawartość N, P, Ca i Mg oznaczony przy Ti-IV) oraz potasu (największa zawartość przy Ti-I). Stwierdzono generalną tendencję (za wyjątkiem Ti-II) do zwiększenia w owocach zawartości azotu pod wpływem stosowania tytanu, przy jednoczesnym braku oddziaływania na zawartość fosforu i potasu. W przypadku wapnia i magnezu oznaczone zmiany były wielokierunkowe. Nie wykazano istotnego wpływu tytanu na zawartość: suchej masy i cukrów w owocach, a także ich kwasowość czynną. Stwierdzono jednocześnie istotne zróżnicowanie zawartości witaminy C w owocach w zależności od poziomu żywienia roślin tytanem.
pub/12_3_117.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_117.pdf
słowa kluczowe: tytan, pomidor, plonowanie, skład chemiczny, części wskaźnikowe, owoce

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz, and Bartosz Markiewicz. "Application of “Tytanit” in greenhouse tomato growing." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Kleiber, T., & Markiewicz, B. (2013). Application of “Tytanit” in greenhouse tomato growing. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 KLEIBER, Tomasz, MARKIEWICZ, Bartosz. Application of “Tytanit” in greenhouse tomato growing. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan