University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 59–68

Jacek Glonek, Andrzej Komosa

FERTYGACJA BORóWKI WYSOKIEJ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.). CZęść II. WPłYW NA ZAWARTOść SKłADNIKóW POKARMOWYCH W GLEBIE

abstrakt: Stosowanie pożywek do fertygacji może zmieniać chemiczne właściwości gleby. Pożywki dla borówki wysokiej są specyficzne, ze względu na charakterystyczne proporcje między składnikami pokarmowymi oraz kwaśny odczyn. Badania przeprowadzono w latach 2002–2004 na 10-letniej plantacji borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Badano wpływ fertygacji 3 pożywkami (F-1, F-2, F-3) w porównaniu z nawadnianiem kroplowym (F-0) na zawartość makro- i mikroelementów oraz sodu i glinu w glebie. Fertygacja kroplowa pożywkami F-1 do F-3, w stosunku do nawadniania kroplowego F-0, zwiększała w warstwie ornej (0–20 cm) gleby zawartość K, Mg, Fe, Mn, Zn i Cu, natomiast pożywkami F-2 i F-3 zawartość P, S-SO4 i B. Wpływ fertygacji na wzrost zawartości składników w warstwie podornej (20–40 cm) zaznaczył się głównie dla K i Mg. W wyniku stosowania fertygacji pożywką o najwyższej zawartości składników (F-3) nastąpił wzrost zawartości N-NO3 w warstwie podornej. W obu natomiast warstwach zaznaczyła się tendencja do wzrostu zawartości N-NO3 w wyniku stosowania fertygacji kroplowej w stosunku do nawadniana kroplowego. Fertygacja pożywką F-3 obniżała zawartość chlorków w warstwie ornej gleby a pożywkami F-2 i F-3 zawartość sodu. W wyniku stosowania fertygacji pożywkami F-2 i F-3 (pH 5.50) następowało obniżanie wartości pH (w H2O) gleby w warstwie ornej (0–20 cm) w stosunku do nawadniania kroplowego (woda o pH 7,37). Nie stwierdzono natomiast wpływu fertygacji na wartość pH (w H2O) gleby w warstwie podornej (20–40 cm). W wyniku obniżania wartości pH (w H2O) zwiększała się zawartość glinu w warstwie ornej gleby. Fertygacja pożywkami F-1 do F-3, w stosunku do nawadniania kroplowego F-0, zwiększała wartość EC warstwy ornej gleby. Efekt ten zaznaczył się częściowo również w warstwie podornej.
pub/12_3_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_59.pdf
słowa kluczowe: pożywki, makroelementy, mikroelementy, pH gleby, glin

Zapis do cytowania:

MLA Glonek, Jacek, and Andrzej Komosa. "Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part II. The effect on soil nutrient contents." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Glonek, J., & Komosa, A. (2013). Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part II. The effect on soil nutrient contents. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 GLONEK, Jacek, KOMOSA, Andrzej. Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part II. The effect on soil nutrient contents. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan