University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (3) 2013 str. 69–78

Jacek Glonek, Andrzej Komosa

FERTYGACJA BORóWKI WYSOKIEJ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.). CZęść III. WPłYW NA ZAWARTOść SKłADNIKóW POKARMOWYCH W LIśCIACH

abstrakt: Fertygacja pożywkami zawierającymi makro i mikroelementy może wpływać na stan odżywienia krzewów borówki wysokiej. Badania przeprowadzono w latach 2002–2004 na 10-letniej plantacji borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. Badano wpływ fertygacji 3 pożywkami (F-1 – F-3) zawierającymi makro- i mikroelementy, w porównaniu z nawadnianiem kroplowym (F-0), na zawartość makro- i mikroelementów oraz sodu i glinu w liściach. Fertygacja pożywkami F-1, F-2 i F-3 w stosunku do nawadniania kroplowego (F-0) zwiększała zawartość azotu, potasu i wapnia w liściach borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’ w obu terminach badań (15.06 i 15.07), natomiast obniżała zawartość magnezu w II terminie przy stosowaniu pożywek F-2 i F-3. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu fertygacji na zawartość fosforu i siarki w liściach. Wśród mikroelementów, największy wpływ fertygacji zaznaczył się dla boru. Pożywki F-2 i F-3 w I terminie oraz F-1, F-2 i F-3 w II terminie zwiększały zawartość boru w liściach. Wykazano wpływ fertygacji na wzrost zawartość manganu i miedzi w II terminie oraz cynku w I terminie. Fertygacja nie różnicowała zawartości żelaza, natomiast obniżała zawartość glinu w liściach borówki wysokiej. Efekt ten zaznaczył się głównie pod wpływem stosowania pożywki F-2. Wykazano wpływ terminu pobierania prób na zawartość składników pokarmowych oraz sodu i glinu w liściach borówki wysokiej. Zawartość N, P, K, Zn, Na i B obniżała się między I (15.06) i II terminem (15.07) pobierania prób, natomiast Ca, Mg, Fe, Mn i Al wzrastała. Nie stwierdzono zmian zwartości S i Cu w liściach borówki w dwóch terminach pobierania prób. Dla oceny stanu odżywienia borówki wysokiej w warunkach Polski korzystniejszy wydaje się być termin II, tj. druga połowa lipca – po pierwszym zbiorze odmiany „Bluecrop”. Jest to okres stabilizacji wzrostu wegetatywnego z zaznaczonymi efektami plonowania krzewów.
pub/12_3_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_69.pdf
słowa kluczowe: pożywki, stan odżywienia, analiza roślin, składniki pokarmowe, glin

Zapis do cytowania:

MLA Glonek, Jacek, and Andrzej Komosa. "Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part III. The effect on nutrient contents in leaves." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.3 (2013): 12.
APA Glonek, J., & Komosa, A. (2013). Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part III. The effect on nutrient contents in leaves. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (3), 12.
ISO 690 GLONEK, Jacek, KOMOSA, Andrzej. Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part III. The effect on nutrient contents in leaves. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.3: 12.
EndNote BibTeX RefMan