University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (5) 2015 str. 109–120

Anna Jaroszewska

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETYCZNĄ I ZUŻYCIE WODY W ODNIESIENIU DO PLONOWANIA WIŚNI ODMIANY ‘KELLERIS 16’

abstrakt: W związku ze zmniejszającymi się zasobami wodnymi, coraz więcej uwagi zwraca się na rozsądne gospodarowanie wodą. Aby móc zmniejszyć zużycie wody do minimum i gospodarować nią racjonalnie, niezbędnym wydaje się poznanie zarówno gospodarki wodnej roślin, jak i ich reakcji na stres wodny. W literaturze naukowej znajdujemy niewiele doniesień na temat wpływu nawadniania i nawożenia mineralnego na drzewa pestkowe, przeprowadzone dotychczas badania dotyczą przede wszystkim sadów jabłoniowych. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2011, 2013 i 2014 w Stacji Doświadczalnej w Lipniku k. Stargardu. Określono wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną, zużycie wody oraz plonowanie wiśni odmiany ‘Kelleris 16’. Pierwszym czynnikiem było nawadnianie uzupełniające: 0 – obiekty kontrolne, bez nawadniania, W – obiekty nawadnianie, przy potencjale wodnym gleby poniżej -0,01 MPa. Drugim czynnikiem było nawożenie mineralne NK: 0 NK (kontrola, bez nawożenia), 1 NK – 80 kg.ha-1 (40 + 40), 2 NK – 160 kg.ha-1 (80 + 80). Pomiary aktywności fotosyntetycznej liści wykonano analizatorem LCA-4 (ADC Bioscentific LTD, Hoddeson, Great Britain) w ujęciu dynamicznym. Współczynnik WUE wzrastał w warunkach niedoboru wody, malał w warunkach optymalnego uwilgotnienia. Wyliczone współczynniki wykorzystania wody (WUE) oraz (WUEI) były większe na obiektach nawożonych dawką na poziomie 1 NK. Zastosowane nawadnianie uzupełniające oraz nawożenie NK istotnie wpłynęło na wzrost plonowania drzew wiśni odmiany Kelleris. Ponadto wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy plonem a asymilacją oraz plonem a (WUE).
pub/14_5_109.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt5/14_5_109.pdf
słowa kluczowe: nawożenie, stres wodny, plon, współczynnik wykorzystania wody

Zapis do cytowania:

MLA Jaroszewska, Anna. "THE EFFECT OF IRRIGATION AND MINERAL FERTILIZATION ON THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND WATER USE IN RESPECT OF CHERRY CV. ’KELLERIS 16’ YIELDING." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.5 (2015): 14.
APA Jaroszewska, A. (2015). THE EFFECT OF IRRIGATION AND MINERAL FERTILIZATION ON THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND WATER USE IN RESPECT OF CHERRY CV. ’KELLERIS 16’ YIELDING. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (5), 14.
ISO 690 JAROSZEWSKA, Anna. THE EFFECT OF IRRIGATION AND MINERAL FERTILIZATION ON THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND WATER USE IN RESPECT OF CHERRY CV. ’KELLERIS 16’ YIELDING. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.5: 14.
EndNote BibTeX RefMan