University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 59–67

Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak

WPłYW DOKARMIANIA POZAKORZENIOWEGO NAWOZAMI PLONOCHRON (K, MG, CA) ORAZ ZRóżNICOWANEGO NAWOżENIA DOKORZENIOWEGO AZOTEM NA PLON I ZAWARTOść WYBRANYCH SKłADNIKóW W LIśCIACH I OWOCACH OGóRKA

abstrakt: Doświadczenie z ogórkiem odmiany 'Matilde F1' przeprowadzono w nieogrzewanym tunelu foliowym w latach 2004–2005. Rośliny uprawiano pojemnikach o objętości 10 dm3 napełnionych torfem przejściowym zwapnowanym do pH 6.0. W badaniach oceniano wpływ dokarmiania pozakorzeniowego nawozami Plonochron (potasowy, magnezowy, wapniowy) oraz zróżnicowanego nawożenia dokorzeniowego azotem (1,0 i 1,5 g N·dm-3) na plon oraz zawartość składników mineralnych w liściach i owocach ogórka. Stwierdzono istotnie większy plon owoców ogórka dokarmianego pozakorzeniowo nawozami Plonochron w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Większy plon owoców (4,30 kg·roślina-1) wydały rośliny nawożone wyższą dawką azotu (1,5 g·dm-3 podłoża). Owoce ogórka dokarmianego pozakorzeniowo nawozami Plonochron zawierały istotnie więcej witaminy C w porównaniu z roślinami kontrolnymi. W liściach roślin nawożonych wyższą dawką azotu odnotowano więcej azotu ogółem, potasu i wapnia.
pub/8_4_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_59.pdf
słowa kluczowe: Cucumis sativus, dokarmianie pozakorzeniowe, nawożenie azotem, plon ogólny owoców, składniki odżywcze owoców

Zapis do cytowania:

MLA Jarosz, Zbigniew, et al. "The effect of foliar feeding with Plonochron fertilizers (K, Mg, Ca) and differentiated rhizosphere fertilization with nitrogen upon yield and contents of selected components in cucumber leaves and fruit." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Jarosz, Z., Dzida, K., & Nurzyńska-Wierdak, R. (2009). The effect of foliar feeding with Plonochron fertilizers (K, Mg, Ca) and differentiated rhizosphere fertilization with nitrogen upon yield and contents of selected components in cucumber leaves and fruit. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 JAROSZ, Zbigniew, DZIDA, Katarzyna, NURZYńSKA-WIERDAK, Renata. The effect of foliar feeding with Plonochron fertilizers (K, Mg, Ca) and differentiated rhizosphere fertilization with nitrogen upon yield and contents of selected components in cucumber leaves and fruit. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan